Vides un Ģeoloģijas Serviss

Izpildīto darbu apjoms uz 1.08.2020

Dokumentācija A un B kategorijas atļaujas saņemšanai – vairāk kā 150 gab.

Derīgo izrakteņu ieguves projektu sagatavošana – 43 gab.

Drošības pārskatu, RANP un  CA plānu izstrāde – 39 gab.

Derīgo izrakteņu atradņu rekultivācijas meti – 2 gab.

Derīgo izrakteņu ģeoloģiskā izpēte un krājumu aprēķins –  26 gab.

Derīgo izrakteņu meklēšanas darbi –  26 gab.

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins (inventarizācija) –  27 gab.

Dziļurbumi –  99 gab.

Atsauksmes

Gatis Purenkovs

A/S BMGS, Ģeotehniskā dienesta vadītājs

Ģeotehniskie pētijumi tika paveikti kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, pielietojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un ierīces.

Kaspars Poņemeckis

LSEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un augstā profesionālā līmenī.

Uldis Vārna

Grobiņas novada dome, Izpilddirektors

Darbs tika paveikts kvalitatīvi un profesionāli, atbilstoši darbu izpildes termiņiem un pasūtītajam darbu apjomam.

Pakalpojumi vides aizsardzības jomā

Veicam ārpakalpojumus juridiskām personām, kas saistīti ar “A” vai “B” kategorijas piesārņojošas darbības atļauju nosacījumu izpildi, kā arī piedāvājam dalību Valsts vides dienesta koordinētajās kompleksajās pārbaudēs, aizstāvot uzņēmuma intereses.

Derīgie izrakteņi

Mūsu uzņēmums piedāvā pilna cikla dokumentu izstrādi, kas saistīts ar derīgajiem izrakteņiem. Sākot no Derīgo izrakteņu meklēšanas un beidzot ar Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķina sagatavošanu.

Ģeotehniskā un inženierģeoloģiskā izpēte

Veicam dažāda veida izpētes darbus gan uz sauszemes, gan akvarotijās.

Dziļurbumu un spices ierīkošana

Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi dziļurbumu un spicu ierīkošanā Lejaskurzemes reģionā. Veicam dziļurbumu ierīkošanu līdz 100 m.

CENAS

Pakalpojumu cenas

Mēs saprotam jūsu prasības un nodrošinām kvalitatīvus darbus
Pakalpojumi vides aizsardzības jomā

no 100€

Mēnesī

Iesniegumu sagatavošana A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju saņemšanai

Ietekmes uz vidi novērtējums

Sabiedrisko apspriešanu organizēšana un vadīšana

Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānu izstrāde

Derīgie izrakteņi

no 30€

metrā

Derīgo izrakteņu meklēšanu

Derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu

Derīgo izrakteņu projektu izstrādi

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķinu

Ģeotehniskā un inženierģeoloģiskā izpēte

no 650€

Urbšana ar traucētas un netraucētas struktūras grunts paraugu noņemšanu

Gruntsūdens paraugu noņemšana

Hidroģeoloģiskā kartēšana

Grunts izpēte dabīgos apstākļos: DPL, DPSH, SPT zondēšana

Dziļurbumu un spices ierīkošana

no 60€

metrā

Artēzisko aku ierīkošanu līdz 100 m

Ūdens apgādes aku ierīkošanu smiltī – spices ierīkošanu

Aku skalošanu ar ūdeni un gaisu

Novecojušu urbumu tamponēšanu

Dziļurbumu pasu sagatavošanu