Derīgo izrakteņu ieguves projekts

Derīgo izrakteņu ieguves projekts

Kadi dokumenti nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei?

Kad informācija par krājumiem izpētes teritorijā ir zināma un ģeoloģiskās izpētes pārskats ir akceptēts VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), nepieciešams norādītajā secībā saņemt dokumentus derīgo izrakteņu ieguvei:

  • derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  • derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  • tehniskos noteikumus;
  • sākotnējo vai pilno ietekmes uz vidi novērtējumu (ja nepieciešams);
  • bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (smiltij, smiltij-grantij) vai zemes dzīļu izmantošanas licenci (dolomītam, kūdrai);
  • derīgo izrakteņu ieguves projektu un tā saskaņojumu.

Derīgo izrakteņu atradnes pasi izsniedz Valsts vides dienests, atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai, t.sk., krājumu akceptēšanas protokolā. Atradnes pasē norādīts, kas izpētīja atradni, derīgo izrakteņu veids, materiāla kvalitātes radītāji atradnē, krājumu apjoms u.t.t.

Valsts vides dienesta izsniegtajos derīgo izrakteņu ieguves limitos norādīts, kādu apjomu izstrādātājam ir atļauts iegūt konkrētajā atradnē. Parasti, bet ne vienmēr, šis apjoms sakrīt ar apjomu, kuru akceptē LVĢMC. Derīgo izrakteņu atradnes pasi un ieguves limitu ir iespējams saņemt vienlaicīgi.

Tehniskie noteikumi jāsaņem no visām projektā iesaistītajām iestādēm – Valsts vides dienesta, kā arī pēc nepieciešamības, atkarībā no atradnes atrašanās vietas – VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “Sadales tīkli”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Tehniskie noteikumi sniedz norādījumus, pēc kuriem jāveic ieguves darbi un jāprojektē karjers, iekļauti arī drošības pasākumi, izstrādes tehnoloģijas u.tml.

Ja ieguve notiks 5 ha platībā vai lielākā, atradnei jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. Savukārt, ja ieguve notiks 25 ha vai lielākā platībā, atradnei jāveic pilns ietekmes uz vidi novērtējums.

Kad tehniskie noteikumi ir saņemti, atbilstošajai pašvaldībai jāpieprasa bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ja plānots iegūt smilti un granti. Savukārt, ja plānots iegūt dolomītu vai kūdru, no Valsts vides dienesta jāpieprasa zemes dzīļu izmantošanas licence.

Tāpat no pašvadības nepieciešams pieprasīt rekultivācijas veida saskaņojumu.

Derīgo izrakteņu ieguves projekts

Kad atļauja vai zemes dzīļu izmantošanas licence ir saņemta, tiek izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts, ņemot vērā visus noteikumus, kas ir sniegti atļaujā, tehniskos noteikumos, kā arī ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un prasības. Derīgo izrakteņu ieguves projektā jāapraksta pilns ieguves cikls – vietas sagatavošana ekspluatācijai, pati ekspluatācija, derīgo izrakteņu apstrādes tehnoloģiskā shēma, kā arī rekultivācijas veids un pasākumi.

Kad projekts ir pabeigts, to nepieciešams saskaņot ar visām projektā iesaistītām iestādēm, tikai saņemot šos saskaņojumus ir atļauts iegūt derīgos izrakteņus.