A, B un C atļaujas saņemšana

Dokumentācija A, B un C atļaujas saņemšanai

Vides piesārņojuma radīšana un dabas resursu izmantošana raksturo gandrīz jebkuru cilvēku saimniecisko darbību. Tomēr tā kā uzņēmumu darbības apjomi, tātad arī to radītais piesārņojums un resursu patēriņš ir būtiski lielāks nekā indivīdu, komersantiem jāsaņem piesārņojošas darbības atļauja.

Kāda atļauja jāsaņem – A, B vai C?

Uzsākot ražošanu uzņēmumam no Valsts vides dienesta jāsaņem A, B vai C piesārņojošas darbības atļauja. Savukārt, īstenojot būtiskas izmaiņas, piemēram, palielinot ražošanas jaudu, mainot emisijas avotus vai kurināmā veidu, šī piesārņojošās darbības atļauja ir jāpārskata (t.i. jāveic atļaujas grozījumi).

Piesārņojošas darbības atļaujas kategorija (A, B atļauja vai C apliecinājums) atkarīga no paredzētās darbības veida un jaudas. Likumdošanā definēts, kādas darbības ir  A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības.

Piesārņojošas darbības atļauju izsniedz konkrētai darbības vietai. Līdz ar to vienam operatoram, kas darbojas vairākos objektos, katra objekta darbībai jāsaņem atsevišķa piesārņojošās darbības atļauja.

Ja uzņēmuma darbība atbilst ne tikai A kategorijai, bet vienlaikus arī B un C kategorijai, tad zemākas kategorijas darbības tiek iekļautas augstākas kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. A kategorija ir augstākā, bet C – zemākā.

Piemēram, ja cūku fermai ar vairāk nekā 750 sivēnmāšu (A darbība) ir šķeldas apkures katls ar jaudu 6 MW (B darbība), kā arī mobilās lauksaimniecības tehnikas apkopes un remonta darbnīca (C darbība), uzņēmumam jāsaņem tikai A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kurā iekļautas arī minētas B un C darbības.

Kā saņemt A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju?

Lai saņemtu Piesārņojošas darbības atļauju, jāsagatavo un caur Valsts vides dienesta elektronisko sistēmu TULPE jāiesniedz apjomīgs iesniegums ar pielikumiem A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai vai tās grozījumiem.

Gan jaunas A, B un C piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, gan grozījumu veikšanas iesniegumam izmanto to pašu iesnieguma veidlapu, aizpildot visas tās sadaļas.

Iesniegumā jāapraksta plānotā darbība, t.sk.:

  • jāaplēš paredzētas darbības radītais piesārņojums gaisā, ūdenī, augsnē;
  • jānorāda atkritumu un notekūdeņu rašanās un apsaimniekošana;
  • resursu (ūdens, izejvielas) izmantošana.

Jāņem vērā, ka A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļauja ir pēdējais posms vides aizsardzības dokumentu saņemšanā. Tātad, ja tas attiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību, vispirms ir jāsaņem tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, “pilnais” ietekmes uz vidi novērtējums, civilās aizsardzības plāns un/vai jāveic sabiedriskā apspriešana.

Visa vairākus mēnešus garā procesa laikā kādam pastāvīgi jāpārstāv uzņēmuma intereses Valsts vides dienestā.

Līdz ar to piesārņojošas darbības atļaujas saņemšana ir laikietilpīgs un resursietilpīgs process, kas turklāt prasa arī atbilstošu kompetenci, bieži vien arī specifisku programmatūru un iemaņas tās lietošanā.