Ģeoloģiskā izpēte

Ģeoloģiskā izpēte

Licence ģeoloģiskajai izpētei

Lai aprēķinātu derīgo izrakteņu krājumus, jāveic ģeoloģiskā izpēte. Tomēr pirms tam nepieciešams saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci. Šī licence ģeoloģiskai izpētei ir oficiāla Valsts vides dienesta atļauja veikt ģeoloģisko izpēti konkrētajā teritorijā. Zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai jāsagatavo iesniegums, kam pielikumā pievienota:

 • darba programma;
 • zemes īpašumtiesību apliecinoši dokumenti;
 • speciālistu un urbšanas tehnikas saraksts.

Kad licence ir saņemta, var veikt urbšanu ar grunts paraugu noņemšanu. Paraugus nodod LATAK akreditētai laboratorijai materiāla kvalitātes testēšanai, bet urbuma aprakstus (slāņu aprakstu zemes dzīlēs) nodod projektētājam.

Pārskats

Ģeoloģiskās izpētes darbam ir nepieciešama arī teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, lai izstrādātu reljefa kartes.

Pēc tam izstrādā un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  (LVĢMC) krājumu akceptēšanai nosūta ģeoloģiskās izpētes pārskatu, kurā iekļauts:

 • paskaidrojuma raksts ar teritorijas aprakstu;
 • materiāla kvalitātes aprēķins pēc laboratorijas testēšanas rezultātiem;
 • teritorijas topogrāfiskais plāns, ģeoloģiskā karte, hidroģeoloģiskā karte un ģeoloģiskie griezumi;
 • derīgo izrakteņu krājumu aprēķins, lai pasūtītājs zinātu, kāds ir viņa īpašumā esošo derīgo izrakteņu apjoms (m3) virs un zem ūdens līmeņa, ko pēc ieguves darbiem būs iespējams realizēt.

Kad LVĢMC akceptē pārskatu un krājuma aprēķinu, LVĢMC to nodod glabāšanai Valsts Ģeoloģijas fondos (VĢF), bet mēs nododam darbu pasūtītājam.

Kāds ir izpētes rezultāts?

Derīgo izrakteņu krājumus var iedalīt trīs kategorijās, atbilstoši to izpētes detalizācijas pakāpei:

 • A kategorija – izpētītie;
 • N kategorija – novērtētie;
 • P kategorija – prognozētie.

A kategorijas izpētes krājumiem urbumu tīkls teritorijā ir ar attālumu starp urbumiem – no 50 līdz 150 m, atkarībā no reljefa un ģeoloģisko apstākļu sarežģītības pakāpes. Savukārt, N kategorijas izpētes krājumiem urbuma tīkls teritorijā nav tik blīvs, proti, attālums starp urbumiem ir no 150 līdz 300 m. P kategorijas izpētes meklēšanas darbi ļauj noteikt derīgo izrakteņu esamību un prognozēt derīgo izrakteņu ieguves krājumu apjomu.

A kategorijas krājumu izpētē pasūtītājs saņem plašāku informāciju par zemes dzīlēm un precīzāku krājuma aprēķinu, savukārt, N kategorijas krājumi ir novērtēti un aptuveni, tomēr šīs izpētes veids ir lētāks.

Papildus ģeoloģiskajai izpētei piedāvājam:

 • veikt karjeru hidoģeoloģisko apstākļu novērtējumu;
 • izstrādāt hidroģeoloģiskās kartes;
 • veikt pazemes ūdeņu monitoringa tīklu projektēšanu, ierīkošanu un novērojumu veikšanu;
 • veikt aizsargjoslu aprēķinus;
 • izstrādāt dokumentāciju pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.696 prasībām.