Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte ir ģeoloģiskie un inženierģeoloģiski grunts pētījumi, kuru rezultātus izmanto būves projektēšanā.

Nepilnīga vai nekvalitatīva ģeotehniskā izpēte var novest pie neatbilstošu datu izmantošanas projektēšanā. Savukārt, vēlāk tas var novest pie pamatu nevienmērīgas nosēšanās, kas var radīt pat plaisas ēkas pamatos un sienās. Līdz ar to mēģinājums mazliet ietaupīt būvniecības sākuma posmā, var radīt ievērojami lielākās izmaksas vai pat zaudējumus vēlāk.

 

Ģeotehniskajā izpētē nosaka izpētes laukuma ģeoloģisko uzbūvi un ģeotehniskos apstākļus:

  • grunts sastāvu,
  • grunts slāņu secību,
  • grunts nestspējas parametrus,
  • pazemes ūdeņu  klātbūtni un to ietekmi uz pamatiem.

Tiek apzināti potenciālie riski pirms būvniecības, piemēram, vājas grunts klātbūtne vai augsts gruntsūdens līmenis. Vispirms tiek izstrādāta darba programma – ar pasūtītāju saskaņo izpētēs punktu skaitu, dziļumu, pielietojamās metodes un geotehniskos parametrus, kuriem jābūt atspoguļotiem pārskatā.

Darbus var iedalīt četros posmos:

  • iepriekšējās ģeotehniskās izpētes datu analīze;
  • lauka darbi (in-situ izpēte);
  • laboratoriskās analīzes;
  • ģeotehniskā pārskata izstrāde.

Noņemto paraugu testēšana tiek veikta LATAK akreditētā laboratorijā. Ģeotehniskās izpētes pārskata izstrādes laikā tiek apkopti lauku darba dati un rezultāti, aprakstītas metodes, izpētes punktu skaits un dziļums, apkopoti grunts un grunstūdens laboratorijas analīžu rezultāti, izdarīti secinājumi par piemērotību būvniecības mērķiem un sniegti ieteikumi.

Grafiskā noformējuma sagatavošanā tiek izmantota atbilstoša programmatūra. Darbus veic sertificēti ģeotehniķi atbilstoši 7. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1997 “7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana” standartiem un citu normatīvu prasībām.

Mūsu rīcībā ir sava tehniskā bāze, četri urbšanas agregāti, pontons (4,5 x 12 m) ģeotehniskai izpētei akvatorijās, ar kuru esam veikuši darbus visā Baltijā, kā arī pārējais nepieciešamais aprīkojums un zināšanas izpētes veikšanai.