<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic&amp;subset=latin" rel="stylesheet" type="text/css"/>

A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas;

Visi uzņēmumi Latvijā, kas veic saimniecisko, ražošanas vai pakalpojumu darbību ir pakļauti Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ja uzņēmuma darbības specifikā pastāv iespēja radīt piesārņojumu, uzņēmumam darbības veikšanai nepieciešams saņemt piesārņojošās darbības atļauju. Pie galvenajiem piesārņojuma veidiem var iedalīt:

  • Gaisa piesārņojums – sadedzināšanas iekārtu emisijas, PM10 un PM2,5 (putekļu emisijas) no pārkraušanas u.c. darbībām ar birstošām vielām, gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas no darbībām ar ķīmiskām vielām (krāsošana, šķīdināšana, līmēšana, naftas produktu un to atvasinājumu pārkraušanas u.c.) un citas emisijas;
  • Zemes (augsnes) piesārņojums – šķidro ķīmisko maisījumu uzglabāšana neatbilstošās un/vai novecojošās tvertnēs, birstošu ķīmisku un inertu vielu uzglabāšana atvērtos laukumos ar neatbilstošu cieto segumu. Augsnes piesārņojums ir tieši saistīts ar gruntsūdens piesārņojumu. Piesarņota augsne un gruntsūdeņi piesārņotājam ir jāatīra izmantojot kādu no sanācijas metodēm;
  • Ūdens piesārņojums – ražošanas un sadzīves notekūdeņu tieša novadīšana ūdensobjektos ar vai bez notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI). Ķīmisko vielu noplūdes ūdensobjektos tīšas vai netīšas saimnieciskās darbības rezultātā;
  • Troksnis – uzņēmuma darbības radītais troksnis (ražošanas iekārtas, transports), kas ir skaļāks par, vai summējas ar dabiskā fona troksni un var radīt diskomfortu apkārtējiem iedzīvotājiem;
  • Smakas – uzņēmuma darbības radītas traucējošas smakas no darbībām ar ķīmiskām vielām un/vai organiskām (pūstošam) vielām.

Piesārņojošās darbības iedalās trīs kategorijās: A, B un C. Uzņēmumam piemērojamā kategorija atkarīga no uzņēmuma jaudas un darbības specifikas. A kategorijas piemērojamas liela mēroga saimnieciskajai darbībai, kurai ir būtiska ietekme uz vidi, līdz ar to stingrākas prasības un nosacījumi saimnieciskās darbības veikšanai un/vai turpināsanai. B kategorijas ir salīdzinoši atvieglotākas ar mazākām prasībām un ietekmi uz vidi. C kategorijas atļaujas jeb sauktas arī par apliecinājumiem, piemērojamas maziem uzņēmumiem ar mazām jaudām, kuru ietekme uz vidi ir salīdzinoši nebūtiska.

Uzņēmumam nepieciešamā kategorija tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” sniegtajam klasifikatoram vai konsultējoties  ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi.

A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšana

A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniedz attiecīgās teritorijas atbildīgā  Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (VVD RVP). Sākumā tiek sagatavots piesārņojošās darbības atļaujas iesniegums, kurā tiek noradīta visa nepieciešamā informācija un nepieciešamības gadījumā izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Pēc iesnieguma sagatavošanas, tas tiek iesniegts VVD RVP, kur tiek izvērtēts, vai iesniegumā sniegta visa nepieciešamā informācija piesārņojošās atļaujas sagatavošanai. VVD RVP pieņem iesniegumu atļaujas sagatavošanai vai pieprasa papildus informāciju. 2 mēnešu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas VVD RVP izsniedz uzņēmumam sagatavoto atļauju, kura ir derīga visu iekārtas (objekta) darbības laiku. Atļauja ir jāpārskata tikai tādā gadījumā, ja uzņēmumā fiksētas netbilstības atļaujas nosacījumiem, vai ja uzņēmums pats pieprasa veikt grozījumus atļaujā (maina ražošanas jaudas, sāk darbu ar citām vielām/produktiem, vai veic izmaiņas darbības specifikā).

Ko mēs piedavajam?

Mēs piedāvājam sagatavot iesniegumu un Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu, apkopot visu nepieciešamo informāciju, kā arī veikt procesa pārraudzību un uzņēmuma intrešu aizstāvešanu Valsts vides dienestā.  Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektos, jeb SPAELP, tiek identificēti piesārņojuma avoti, veikts piesārņojuma emisiju apjoma aprēķins un piesārņojuma izkliedes modelēšana, nodrošinot, ka uzņēmuma darbības radītais piesārņojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem robežlielumiem.

Please publish modules in offcanvas position.