Komanda

Mario Jaunbērzs

Valdes loceklis

Komandas stūrmanis, vada uzņēmumu.

Ieguvis inženiera-ģeologa izglītību. Pirms uzņēmuma dibināšanas strādājis gan ģeoloģijas, gan hidrogrāfijas, kā arī vides aizsardzības jomā – Valsts vides dienestā.

Vada komandu pēc principa: “Galvenais ir droši virzīties pretī mērķim”.

Jānis Lanka

Direktors

Direktors, komandas motors, jaudīgi vadot komandu pretī jaunu izaicinājumu pārvarēšanai. Ieguvis izglītību vides zinībās.

Vadās pēc moto: “Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ!”

Filiāle: Liepājas

e-pasts: janis@vidgeoserviss.lv

      +371 26993362

Andris Dieviņš

Komercnodaļas vadītājs

Veic finanšu plānošanu, klientu servisa nodrošināšanu un projektu vadību.

Pārliecināts, ka “Citu vadīšana sākas ar sevis vadīšanu”.

Filiāle: Liepājas

E-pasts: dievins@vidgeoserviss.lv

+371 25182100

 

Irina Kostjukova

Grāmatvede

Veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti.

Vadās pēc moto: “Vienīgais veids, kā sākt kaut ko, ir pārstāt runāt un sākt darīt.”

E-pasts: rekins@vidgeoserviss.lv

Raivis Ķepals

Vecākais vides speciālists

Specializējies piesārņojošo vielu daudzuma aprēķinos, gaisa un trokšņa izkliedes modelēšanā, rūpniecisko riska avāriju scenāriju modelēšanā un civilo aizsardzības plānu izstrādē.

Ieguvis bakalauru grādu vides zinībās ar vides inženiera profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu vides zinībās.

Raivis ir gatavs jauniem izaicinājumiem, viņa moto ir “Audere est Facere”.

Filiāle: Liepājas

E-pasts: raivis@vidgeoserviss.lv

Ilze Podniece

Vides inženiere, Rīgas nodaļas vadītāja

Iepriekšēja darba pieredze iegūta valsts sektorā –  gan Valsts vides dienestā, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Ieguvusi maģistra grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī maģistra grādu ar vides inženiera kvalifikāciju Viļņas Gedeminas Tehniskajā universitātē.

Patīk iedziļināties lietas būtībā, vadās pēc moto “Duc in Altum!

Filiāle: Rīgas

E-pasts:ilze@vidgeoserviss.lv

Lāsma Krakupe

Vides inženiere

Īpaši specializējusies riska pārvaldības dokumentu – civilās aizsardzības plānu, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmu un drošības pārskatu izstrādē.

Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu vides zinātnē.

Vienmēr ir gatava visiem dzīves pavērsieniem, tomēr nezaudē cerību uz labāko scenāriju, ejot pa dzīvi ar moto: “Ceri uz labāko, gatavojies sliktākajam!”

Filiāle: Liepājas

E-pasts: lasma@vidgeoserviss.lv

Linda Muceniece

Vides inženiere

Izstrādā visa veida vides aizsardzības dokumentāciju. Ieguvusi profesionālo bakalauru vides zinībās ar vides inženiera kvalifikāciju.

Saglabā mieru visās situācijās, vadoties pēc moto: “Nepārdzīvo par lietām, kuras nevari ietekmēt.”

Filiāle: Liepājas

Kontakti: Ilgstošā prombūtnē

Mihails Maslakovs

Ģeoloģijas rasētājs un projektētājs

Ieguvis profesionālo bakalaura grādu ar inženiera kvalifikāciju transportbūvēs, specializējies projektēšanā un modelēšanā.

Komandas  “CAD pavēlnieks” ar misijas apziņu attiecībā uz inženiera darbu: “Inženieris ir cilvēks, kurš atrod risinājumus tad, kad šķiet, ka risinājumu nav.”

Filiāle: Liepājas

E-pasts: mihails@vidgeoserviss.lv

Luīze Lepiksone

Vides inženiere

Specializējusies emisijas limitu projektu izstrādē.

Ieguvusi Lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē un tagad turpina studijas maģistrantūrā.

Tiecas uz nemitīgu izaugsmi, sekojot moto: “Komforta zonas ir mājīgas, taču tur nekad nekas neaug.”

Filiāle: Liepājas

E-pasts: luize@vidgeoserviss.lv

Silva Sējēja

Vides inženiere

Sagatavo dokumentāciju vides piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai, atkritumu pārrobežu sūtījumu dokumentāciju. Specializējusies atkritumu apsaimniekošanas un pārvaldības ilgtspējībā.

Ieguvusi bakalaura grādu vides zinībās ar vides inženiera profesionālo kvalifikāciju, turpina studijas, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu vides zinībās.

Mērķtiecīga, motivēta un gatava izaicinājumiem, vadoties pēc moto: “Ar prieku uz priekšu!”

Filiāle: Liepājas

E-pasts: silva@vidgeoserviss.lv

Ģirts Eglītis

Vides inženieris

Sagatavo dokumentāciju ģeoekoloģiskām izpētēm, izstrādā emisiju limitu projektus, emisiju un trokšņa aprēķinus un izvērtējumus.

Ieguvis dabaszinātņu bakalaura grādu vides zinātnēs Latvijas Universitātē.

Vienmēr gatavs izaicinājumiem un attīstībai, vadoties pēc moto: “Katrā grūtībā slēpjas iespēja”

Filiāle: Liepājas

E-pasts: girts@vidgeoserviss.lv

Inese Irbe

Vides inženiere

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu vides plānošanā ar dabas aizsardzības speciālista kvalifikāciju.

Sagatavo dokumentāciju, kas saistīta ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, vides piesārņojošo darbību atļaujām un vides statistiku.

Vērsta uz sadarbību un kopēju darbu: “Ja gribi iet ātri – ej viens; ja gribi iet tālu – jāiet kopā!”

Filiāle: Rīgas

E-pasts: inese@vidgeoserviss.lv

Manuels Serpeiko

Ģeoloģijas rasētājs

Izglītība būvinženierijas jomā, specializējies derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrādē un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinos.

Sarežģījumos saskata attīstības iespējas: “Kad priekšā redzu sienu, tas ir tikai pakāpiens”.

Filiāle: Rīgas

E-pasts: manuels@vidgeoserviss.lv