Piesārņotu vietu izpēte

Laboratorijas pakalpojumi

Kad jāveic laboratoriskā testēšana?

Lai saņemtu jaunu piesārņojošas darbības atļauju, veiktu esošas atļaujas pārskatīšanu vai izpildītu regulārās atļaujā norādītās prasības, uzņēmumiem nereti jāveic laboratoriski mērījumi akreditētā laboratorijā.
Regulārās analīzes jāveic un testēšanas pārskati jāiesniedz atbilstoši atļaujā norādītajām prasībām. Parasti (atkarībā no uzņēmuma darbības veida) tiek noteikta prasība veikt:

 • piesārņojošo vielu mērījumus emisijām gaisā no sadedzināšanas iekārtām (katlu mājām);
 • notekūdeņu analīzes;
 • notekūdeņu dūņu analīzes (piemēram, ja dūņas tiek izmantotas iestrādāšanai lauksaimniecības zemēs);
 • virszemes ūdens un peldūdens ūdens analīzes;
 • grunts un augsnes analīzes;
 • gruntsūdens piesārņojuma analīzes (piemēram, degvielas uzpildes stacijās un naftas bāzes teritorijās);
 • pazemes ūdens (no urbumiem) un dzeramā ūdens kvalitātes analīzes;
 • vides un darba vides trokšņu mērījumus;
 • smaku emisiju mērījumus.

SIA Vides audits

Visus šo analīžu veidus veic mūsu sadarbības partneris SIA „Vides audits”, piedāvājot vides paraugu ņemšanu un fizikāli ķīmiskās, kā arī mikrobioloģiskās analīzes.

SIA „Vides audits” laboratorija no 2002. gada ir Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta testēšanas laboratorija (LATAK-T-261) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.

Papildus iepriekš minētajam SIA „Vides audits” veic arī:

 • biokurināmā- šķeldas, granulu testēšanu;
 • atkritumu sastāva noteikšanu;
 • organisko mēslošanas līdzekļu testēšanu;
 • pelnu kā kaļķošanas materiālu testēšanu izmantošanai lauksaimniecībā ;
 • minerālo materiālu testēšanu;
 • citas vides paraugu analīzes.