Pakalpojumi vides aizsardzības jomā

Veicam ārpakalpojumus juridiskām personām, kas saistīti ar “A” vai “B” kategorijas piesārņojošas darbības atļauju nosacījumu izpildi, kā arī piedāvājam dalību Valsts vides dienesta koordinētajās kompleksajās pārbaudēs, aizstāvot uzņēmuma intereses.

Mūsu uzņēmums piedāvā šādus pakalpojumus

 • Iesniegumu sagatavošanu A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju saņemšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1082;
 • Piesārņojošo vielu izmešu aprēķinu un Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu (SPAELP) sagatavošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 182;
 • Piesārņojuma izkliedes modelēšanu;
 • Ietekmes uz vidi novērtējums;
 • Konsultācijas vides aizsardzības jomā;
 • Dalību Valsts vides dienesta koordinētajās kompleksajās pārbaudēs, aizstāvot uzņēmuma intereses;
 • Sabiedrisko apspriešanu organizēšana un vadīšana;
 • Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu (RANP), Drošības pārskatu (DP) un Civilās aizsardzības (CA) plānu izstrādi;
 • Dabas resursu nodokļa aprēķinu;
 • Atskaišu “2-Gaiss”, “2-Ūdens”, “3-Atkritumi” un “Pārskats par ķīmiskajām vielām un maisījumiem” sagatavošana;
 • Dabas resursu nodokļa aprēķināšana un pārskatu sastādīšanu;
 • Gruntsūdens monitoringa aku tīkla izveidi un apkalpošanu;
 • Gruntsūdens paraugu ņemšanu un pārskata sagatavošanu;
 • Grunts un gruntsūdens monitorings piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu sanācijas programmu izstrādei;
 • Gruntsūdens līmeņa mērījumus, naftas produktu slāņa konstatēšanu un tā biezuma noteikšanu;
 • Gruntsūdens plūsmas virziena noteikšanu;
 • Piesārņojuma iespējamā izplatības areāla noteikšanu.