Paziņojumi

 

SIA “ICS Steel” paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētā darbība: SIA “ICS Steel” (reģ.Nr. 40203382165) jaunas metāla virsmas apstrādes  ražotnes Liepājā, Meldru ielā 8 (kadastra Nr. 1700 022 0159) darbības uzsākšana. Plānots īstenot šādus virsmas apstrādes veidus: aukstā cinkošana, elektropulēšana,  anodēšana, alvošana,  melnā oksidācija, plazmas elektrolītiskā oksidēšana, niķelēšana un hromēšana.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2023. gada 8. decembra līdz 2024. gada 8. janvārim un, balstoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā 19. decembrī plkst. 17:00. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespēja piedalīties iepriekš piesakoties e-pastā info@vidgeoserviss.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā.

Sabiedrība var saņemt papildus informāciju:

Papīra veidā:

 • SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” birojā Kūrmājas prospektā 11, Liepājā;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, Liepājā;
 • Laikrakstā “Kurzemes Vārds” (Nr. 236 (9573), izdots 08.12.2023.)

Elektroniski:

 • Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: vvd.gov.lv (sadaļā: Iesniegumi un informatīvie paziņojumi/ A un B atļauju iesniegumi);
 • SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” tīmekļa vietnē: vidgeoserviss.lv (sadaļā: Paziņojumi);
 • Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (Nr.238 izdots 08.12.2023.)

Videoprezentācija par objektu un to darbību būs pieejama SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” tīmekļa vietnē vidgeoserviss.lv un Liepājas valstspilsētas pašvaldības  tīmekļa vietnē liepaja.lv.

No 2023. gada 8. decembra līdz 2024. gada 8. janvārim interesentiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus par paredzēto darbību vides konsultanta e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt rakstiskas atbildes vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks iekļautas neklātienes sanāksmes protokolā.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt Valsts vides dienestā rakstiskus priekšlikumus: 2024. gada 8. janvāris. Pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; e-pasts: ap@vvd.gov.lv

Videoprezentācija par plānoto darbību un sabiedrisko apspriešanu pieejama šeit

Papildināts: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notikusi 2023. gada 19. decembrī,  videoieraksts pieejams šeit

 

 

 

 

Paziņojums par SIA “GS Resursi” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve smilts atradnē “Mežāres I”

Paredzētās darbības ierosinātājs:SIA “GS Resursi”, reģistrācijas numurs 42103068781

Paredzētās darbības norises vieta:Nekustamais īpašums “Mežāres”, Tomes pagasts, Ogres novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 7429 001 0089, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7429 001 0089)

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Lēmums par ietekme uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts ar Valsts vides dienesta 13.03.2023. lēmumu Nr. AP23SI0120.

Paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas): Derīgo izrakteņu atradnes “Mežāres I” platība ir 90.00 tūkst.m2. Smilts krājumi limita laukumā – 578.70 tūkst. m3.

Plānotā darbība paredz derīgā izrakteņa – smilts ieguvi ar mehānismiem (ekskavatoru, frontālo iekrāvēju) virs un zem pazemes ūdens līmeņa bez ūdens līmeņa atsūknēšanas. Precīzs iegūstamās smilts un noņemamās segkārtas (augsnes) un teritorijas rekultivācijai izmantojamā materiāla apjoms tiks noteikts derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādes laikā.

Sākotnēji teritorijā tiek noņemta segkārta (augsne), kam seko smilts izcelšana no zemes dzīlēm. Izceltais derīgais izraktenis tiek novietots ieguves laukuma teritorijā pagaidu krautnēs un pēc tam tiek realizēts – izvests pasūtītājiem būvniecības darbu veikšanai. Teritorijā paredzēts iegūt līdz 50-100 tūkst.m3 derīgos izrakteņus gadā.

Materiālu paredzēts izvest pa atradnes austrumu daļā esošo servitūtu, kas savienojas ar valsts reģionālo autoceļu P85 Rīgas HES – Jaunjelgava.

Smilts ieguves darbus paredzēts veikt pēc nepieciešamības un atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem laika periodā no janvāra līdz decembrim. Pēc smilts ieguves darbiem teritorija tiks rekultivēta par ūdenstilpi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2023.gada 22.augusta līdz 22.septembrim un, balstoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā 4.septembrī plkst. 17:00. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespēja piedalīties iepriekš piesakoties e-pastā info@vidgeoserviss.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā.

Sabiedrībai ar paredzēto darbību, iesniegumu, kā arī sākotnējo izvērtējumu un lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētas darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, var iepazīties:

 • Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: ogresnovads.lv;
 • VPVB tīmekļa vietnē: vpvb.gov.lv;
 • Ogres novada informatīvajā izdevumā “Ogres Vēstis Visiem” #62 (1344) (izdots 22.08.2023.);
 • Ogres novada pašvaldībā – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001;
 • Tomes pagasta pārvaldē – Tomes Dienas centrs, “Ābelītes”, Tomes pagasts, Ogres novads, LV- 5020.

No 2023.gada 22.augusta līdz 22.septembrim interesentiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus par paredzēto darbību ietekme uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt rakstiskas atbildes vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks iekļautas neklātienes sanāksmes protokolā.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz − 2023.gada 22.septembrim:

Iesniegums uz vidi sākotnējam izvērtējumam pieejams šeit ->

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums pieejams šeit->

Videoprezentācija par SIA “GS Resursi” IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu pieejama šeit ->

 

 

 

 

 

Paziņojums par SIA “Lautus” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Par atkritumu, to skaitā bīstamo, pārstrādes paredzēto darbību zemes īpašumos „Gurnicas” un “Vectēraudi” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Paredzētā darbība: Atkritumu, tai skaitā bīstamo, pārstrāde/reģenerācija, attīrīšana
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Lautus”, reģistrācijas Nr.40003554635, juridiskā adrese: „Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: info@lautus.lv

Paredzētās darbības norises vieta:nekustamie īpašumi „Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234) un “Vectēraudi” (kadastra Nr. 8070 008 1107), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Paredzētās darbības apraksts: Īpašumā „Gurnicas”, kur jau tiek veiktas atkritumu apstrādes darbības, turpmāk plānots veikt arī šķidro atkritumu attīrīšanu un cieta no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanu. Savukārt, īpašumā “Vectēraudi” tiks veikta grunts mehāniski-bioloģiskā attīrīšana.
Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts ar Valsts vides dienesta 06.10.2020. lēmumu Nr.RI20SI0087. Laika posmā 2022. gada 9. decembra līdz 2023. gada 9. janvārim plānotajai darbībai jau tika organizēta sabiedriskā apspriešana.

Grozījumi plānotajā darbībā saistīti ar to, ka vienu no atkritumu apstrādes darbībām – piesārņotas grunts attīrīšanu (reģenerāciju), izmantojot mehāniskas un bioloģiskas metodes veiks arī blakus esošā, operatoram piederošā īpašumā “Vectēraudi” (iepriekš visas jaunās darbības bija plānotas īpašumā “Gurnicas”), citas izmaiņas nav plānotas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2023. gada 8. augusta līdz 2023. gada 8. septembrim.

Sabiedrība ar paredzēto darbību, iesniegumu, kā arī sākotnējo izvērtējumu un lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētas darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, var iepazīties:

· Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: kekava.lv;

· VPVB tīmekļa vietnē: vpvb.gov.lv;

· Ķekavas novada informatīvajā izdevumā Ķekavas novads (Nr. 8 (290), izdots 08.08.2023.);

· Ķekavas novada pašvaldībā: Gaismas ielā 19, k.9-1, Ķekavā.

No 8. augusta līdz 8. septembrim interesentiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt rakstiskas atbildes vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2023. gada 8. septembrim:

− Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

− Tālrunis: 67321173

− Tīmekļa vietne: vpvb.gov.lv

− E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam