Paziņojumi

Paziņojums par SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedrisko apspriešanu

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI11IB0051 tiek veikti grozījumi – plānots samazināt naftas un ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanas apjomu no 324 000 t/gadā uz 180 000 t/gadā, taču vienlaikus paplašināt pārkraujamo produktu sortimentu ar sekojošiem produktiem – ligroīns (pilna diapazona alkilāts) un citi ligroīnu grupas produkti, šķidrie pirolīzes produkti un produkti ar paaugstinātu benzola saturu, dīzeļdegviela un tās grupas produkti, petroleja, 2-etilheksanols, butilakrilāts, butilspirta destilācijas atlikumi, etanols, butanols, izobutanols, toluols, n-butilacetāts, terc-butilmetilēteris, tehniskais cikloheksanons, cikloheksāns, p-ksilols, terc-amil-metilēteris, dietilēna glikols, etilēnglikols, benzola rektifikācijas atlikumi, stirols, kumols, ogļūdeņražu frakcijas C5-C8, C6-C8, C8-C10, C10-C14, šķidrais naftas parafīns, frakcijas C10-C13 un C14-C17.

Saistībā ar izmaiņām objekta darbībā, tiek aktualizēts arī uzņēmuma Drošības pārskats, ar kuru var iepazīties līdz 11.11.2021., rakstot uz e-pastu info@vidgeoserviss.lv vai zvanot pa tālr. 25182100.

Objekta īpašnieks un operators – SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” (reģ. Nr. 42103052742), faktiskā atrašanās vieta – Jaunā ostmala 33/35, Liepāja, LV-3401 (termināla teritorija) un Atslēdznieku iela 43, Liepāja, LV-3401 (piestātnes Nr.69 teritorija).

Saskaņā ar plānotajām izmaiņām, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde (VVD Kurzemes RVP) 19.10.2021. atzinumā Nr. 14.4/3722/KU/2021 nosaka uzņēmumam organizēt sabiedriskās apspriešanas procedūru, lai sabiedrībai tiktu dota iespēja izteikt viedokli par izmaiņām objekta darbībā. Tāpat Ministru Kabineta (MK) noteikumi Nr.131-01.03.2016. “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” nosaka, ka saistībā ar Drošības pārskata aktualizēšanu jārīko publiskā apspriešana.

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” sabiedriskā apspriešana tiek organizēta MK noteikumu Nr.1082-30.11.2010. “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” III nodaļas noteiktajā kārtībā un MK noteikumu Nr. 131-01.03.2016. IX nodaļas noteiktajā kārtībā, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta prasības par sabiedrisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti).

Videoprezentācija par plānotajām izmaiņām ir pieejama mājaslapā www.vidgeoserviss.lv sadaļā “Paziņojumi”.

B kategorijas piesārņojošās darbības Iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir pieejami Valsts vides dienesta mājas lapā:http://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par Iesniegumu, rakstīt uz e-pastu info@vidgeoserviss.lv vai zvanīt pa tālr. 25182100.

Sabiedriskā apspriešana notiks attālināti laika posmā no 11.11.2021. līdz 17.11.2021. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks11.11.2021. plkst. 17.00,rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespējams piedalīties, iepriekš piesakoties pa e-pastu info@vidgeoserviss.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā. Tehniskos jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos sanāksmei, zvanīt pa tālr. 25182100.

Līdz 17.11.2021. interesentiem tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt uz tiem atbildes rakstiski vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus.

Triju darba dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (līdz 24.11.2021.), sanāksmes protokols tiks nosūtīts Liepājas vaslstspilsētas pašvaldībai un VVD Kurzemes RVP, kur tas būs pieejams sabiedrībai. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā (līdz 01.12.2021.) iesniegt VVD Kurzemes RVP, pievienošanai protokolam, atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

VVD Kurzemes RVP ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu objektam. VVD Kurzemes RVP adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401; Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601; tālr. 63424826, 63626903; e-pasts pasts@vvd.gov.lv.

Sabiedrība savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem rakstiski var iesniegt VVD Kurzemes RVP līdz 01.12.2021.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sanāksmē izskatītajiem jautājumiem saistībā ar Drošības pārskatu var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 01.12.2021.