Piesārņotu vietu izpēte

Piesārņotu vietu izpēte

Ar ko sākt?

Piesārņotu vietu izpēte iespējama tikai ar teritorijas īpašnieka vai likumiskā valdītāja rakstisku atļauju.

Vispirms, uzsākot izpēti, darbu programmā jādefinē izpētes laukuma robežas. Tad jāizpētī un jāapzina teritorijas vēsturiskie lietošanas veidi, t.i., tur īstenotās saimnieciskās darbības, kas potenciāli radījušas piesārņojumu.

Piesārņotu vietu izpēte ietver sākotnējo izpēti un detalizētu izpēti.

Detalizētas izpētes ietvaros, ņemot vērā normatīvos noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības, jānovērtē piesārņotās grunts daudzumi (m3 un tonnās), maksimālo un vidējo koncentrāciju katra areāla un piesārņojuma veida ietvaros, kā arī piesārņojuma vertikālas (dziļumā) un horizontālas (plašumā) izplatīšanās iespējas ārpus izpētes teritorijas.

Ko iekļauj izpētes darbi?

Izpētei ir šādi posmi:

  • teritorijas sākotnējais novērtējums – pieejamas informācijas izpēte, iepriekš veikto pētījumu apkopojums un rezultātu analīze, teritorijas apskate;
  • darbu programma, kas ietver konsultēšanos ar iesaistītajām pusēm, pētāmo parametru un metožu izvēli, sagaidāmos rezultātus;
  • izpētes darbi;
  • rezultāti un riska novērtējums
  • rekomendācijas;
  • izpētes ziņojums – iegūtās informācijas, novērojumu rezultātu, mērījumu datu un analīžu rezultātu apkopojums.

Darbu programmas, kā arī izpētes ziņojuma saturu un atbilstību prasībām vērtē Valsts vides dienests.