Rekultivācijas meti

Rekultivācijas meti

Kad veicama rekultivācija?

Rekultivācija ir darbību kopums, kas veicams pēc derīgo izrakteņu ieguves, lai sagatavotu derīgo izrakteņu ieguves vietu turpmākai zemes izmantošanai atbilstoši plānotajam zemes lietošanas mērķim, sekmējot ieguves vietas iekļaušanos ainavā. Derīgo izrakteņu ieguves vietu ir jārekultivē, kad derīgo izrakteņu ieguve atradnē ir pabeigta. Rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

Rekultivācija notiek atbilstoši saskaņotajam derīgo izrakteņu ieguves projektam un tajā iekļautajam rekultivācijas veidam. Atbilstoši MK noteikumu Nr.570 prasībām pabeigtos rekultivācijas darbus jānodod būvvaldes izveidotai komisijai, kuras sastāvā ir VVD, attiecīgās pašvaldības, zemes īpašnieka un derīgo izrakteņu ieguvēja pārstāvji.

Ja rekultivācijas veids atšķiras no projektā paredzētā, pirms rekultivācijas uzsākšanas vietējās pašvaldības būvvaldē ir jāapstiprina rekultivācijas mets.

Ja rekultivāciju veic pēc ieguves pabeigšanas, pirms tam jāveic atlikušo krājumu aprēķins.