Уведомления

Paziņojums par paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes “Atvari” rietumu daļas un smilts-grants atradnes “Krūtes strazdi” ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju Dienvidkurzemes novadā, Bārtas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai

Paredzētā darbība: derīgo izrakteņu ieguve smilts – grants un smilts atradnē “Atvari” un smilts – grants atradnē “Krūtes Strazdi”. Paredzētās darbības tiks realizētas nekustamajos īpašumos “Atvaru karjers” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6444 003 0098) un “Krūtes Strazdi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6444 003 0159), Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (līdz 2021. gada 1. jūlijam – Grobiņas novads). Paredzētās darbības plānotas ~150 m attālumā viena no otras.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „A-Land”, reģ. Nr. 52103037961, juridiskā adrese: Līvas iela 5, Liepāja, LV-3411, tālrunis: 63497020; e-pasta adrese info@a-land.lv, a-land@inbox.lv un SIA „CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, juridiskā adrese: “Krūtes Zundi”, Bārtas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3484, tālrunis: 63481168; e-pasta adrese info@ctb.lv, karjeri@ctb.lv.

Paredzētā darbības vieta: Paredzētās darbības tiks realizētas nekustamajos īpašumos “Atvaru karjers” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6444 003 0098) un “Krūtes Strazdi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6444 003 0159), Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (līdz 2021. gada 1. jūlijam – Grobiņas novads).

Lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts ar Valsts vides dienesta Liepājas (kopš 2020. gada 1.novembra reorganizēta kā Kurzemes) reģionālā vides pārvaldes 2020. gada 23. oktobra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. LI20SI0049 (SIA “A-Land”), ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvaldes 2021. gada 5. februāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. KU21SI0014 (SIA “CTB Karjeri”).  Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 3. marta lēmumu Nr. 5-02/5 nolemts, ka SIA “A-Land” paredzētā darbība un SIA “CTB Karjeri” paredzētā darbība novērtējamas apvienotā procedūrā.

2021. gada 25. maijā Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/7 ziņojuma sagatavošanai.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”, projekta vadītājs Jānis Lanka, tālrunis: 26993362, E-pasta adrese: info@vidgeoserviss.lv

Ziņojuma nosaukums: “IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS PAR SMILTS-GRANTS UN SMILTS ATRADNES “ATVARI” RIETUMU DAĻAS UN SMILTS-GRANTS ATRADNES “KRŪTES STRAZDI” IERĪKOŠANU, IZSTRĀDI UN REKULTIVĀCIJU DIENVIDKURZEMES NOVADĀ, BĀRTAS PAGASTĀ“. Sagatavots- Liepājā, 2022. gadā. Ziņojums iesniegts VPVB – 2022. gada 24. martā.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” tīmekļa vietnē  https://vidgeoserviss.lv/pazinojumi-2/  norādītajā saitē.

Paziņojums par SIA “A-Land” un SIA “CTB Karjeri” sagatavotā IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un ar to saistītie dokumenti, kā arī video prezentācija pieejami vietnē https://failiem.lv/u/36p682wxk .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguves atradnē “Atvari” rietumu daļā un atradnē “Krūtes Strazdi”

Paziņojums tiks publicēts 2022. gada 21. februāra laikrakstā “Kurzemes Vārds” Nr. 36

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve Bārtas pagastā esošajos īpašumos “Atvaru karjers” un “ Krūtes Strazdi”.

Ierosinātājs: SIA ”A-Land”, reģ. Nr. 52103037961 (jur. adrese Līvas iela 5, Liepāja, LV-3411, tel. Nr. 29428270)  un SIA “CTB KARJERI”, reģ. Nr. 42103036324 (jur. adrese “Krūtes Zundi”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3484, tel. Nr. 63481168).

Paredzētās darbības vieta: Atradne „Atvari” atrodas īpašumā „Atvaru karjers” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6444 003 0098) Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā un atradne “Krūtes Strazdi” atrodas īpašumā “Krūtes Strazdi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 64440030159) Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Informācija par IVN procedūru: lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts ar Valsts vides dienesta Liepājas (kopš 2020. gada 1.novembra reorganizēta kā Kurzemes) reģionālā vides pārvaldes 2020. gada 23. oktobra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. LI20SI0049 (SIA “A-Land”), ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvaldes 2021. gada 5. februāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. KU21SI0014 (SIA “CTB Karjeri”).  Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 3. marta lēmumu Nr. 5-02/5 nolemts, ka SIA “A-Land” paredzētā darbība un SIA “CTB Karjeri” paredzētā darbība novērtējamas apvienotā procedūrā.

2021. gada 25. maijā Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/7 ziņojuma sagatavošanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par smilts-grants un smilts atradnes “Atvari” rietumu daļas un smilts-grants atradnes “Krūtes Strazdi”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju Dienvidkurzemes novadā, Bārtas pagastā sagatavots 2022. gada februārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 22. februāra līdz 23. martam.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 1. martā plkst. 17:00.

Pieteikties sabiedriskajai apspriešanai var rakstot uz e-pastu info@vidgeoserviss.lv.

Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tika ierakstīta un ieraksts tiks publicēts SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” un Dienvidkurzemes novada domes tīmekļa vietnēs www.vidgeoserviss.lv un www.grobinasnovads.lv.

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@vidgeoserviss.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2022. gada 8. martam, sniegsim rakstiskas atbildes, atbildot uz sūtītāju e-pastiem. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes pārskata veidā tiks publicētas arī tīmekļa vietnē www.vidgeoserviss.lv

Tā kā sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu varēs iepazīties attālināti:

1) Dienvidkurzemes novada domes tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv;

2) ziņojuma sagatavotāja/pilnvarotas personas tīmekļa vietnē –www.vidgeoserviss.lv.

un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienvidkurzemes novada pašvaldības telpās Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 (tālr. 63490458).

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni 25182100.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2022. gada 23. martam var iesniegt SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”, sūtot tos uz adresi Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, LV-3401 (elektroniskā pasta adrese: info@vidgeoserviss.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).