<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic&amp;subset=latin" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānu izstrāde;

Drošības pārskats (DP) un Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP) tiek izstrādāta atbilstoši MK noteikumu Nr.131-01.03.2016. “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām.

Lai izvērtētu, vai objektam nepieciešams izstrādāt DP vai RANP, tiek noteikta bīstamo vielu klātbūtne objektā, salīdzinot maksimāli iespējamo bīstamo vielu daudzumu objektā ar kvalificējošiem daudzumiem zemāka un augstāka riska līmeņa objektiem vai aprēķinot bīstamo vielu daudzuma kritēriju (Q kopējais).

Drošības pārskatu nepieciešams izstrādat augstāka riska līmeņa objektiem, Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu – zemāka riska līmeņa objektiem.

Izstrādājot rūpnieciskās avārijas novēršanas dokumentāciju, tiek:

 • apkopota informācija par objektu - objekta vispārējs raksturojums, bīstamās vielas objektā un to klasifikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 1272/2008, tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģiskie procesi utt.;
 • sagatavots rūpniecisko avāriju novēršanas politikas dokuments;
 • identificēti iespējamie apdraudējumi (riska avoti) objektā vai ārpus tā, kuri var izraisīt rūpniecisko avāriju vai tiešus rūpnieciskās avārijas draudus;
 • veikts rūpniecisko avāriju risku novērtējums:
 • rūpnieciskās avārijas iespējamības un šādas avārijas seku apjoma un smaguma izvērtējums;
 • rūpnieciskās avārijas iespējamās nevēlamās iedarbības izplatības aprēķins (modelēšana, izmantojot datorprogrammu). Aprēķinātās rūpnieciskās avārijas seku iespējamās nevēlamās iedarbības izplatības attēlojumu uz kartes;
 • domino efekta izvērtējums;
 • noteikti preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi, kas veicami nevēlamu notikumu vai rūpniecisko avāriju gadījumos;
 • izstrādāts rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns;
 • drošības pārvaldības sistēmas efektivitātes izvērtējums;
 • izstrādāti plāni rīcībām bīstamo vielu noplūdes, ugunsgrēka vai citu nevēlamu notikumu gadījumos;
 • izstrādāta apziņošanas shēma rūpniecisko avāriju gadījumiem;
 • sagatvots informatīvais sabiedrībai, kurā norādīta rīcība rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzētie aizsardzības pasākumi;
 • organizēta publikās apspriešana;
 • cita nepieciešamā informācija un pasākumi atbilstoši MK noteikumu Nr.131 prasībām.

Sagatavotie DP un RANP tiek iesniegti izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB).

CA plāns

Civilās aizsardzības (CA) plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.131-01.03.2016. “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (augstāka riska līmeņa objektiem) vai MK noteikumu Nr.658-07.11.2017. “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” (sadarbības teritorijām, zemāka riska līmeņa objektiem u.c. objektiem) prasībām.

Civilās aizsardzības plāns ir objekta civilās aizsardzības sistēmas organizācijas un tās darbības reglamentējošs normatīvais akts, kā arī tas nodrošina nepieciešamo informāciju ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādāšanai un dod iespēju veikt nepieciešamos pasākumus rūpniecisko avāriju vai nevēlamu notikumu laikā .

Civilās aizsardzības plāns paredzēts tā praktiskai pielietošanai:

 • civilās aizsardzības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā;
 • notikušas avārijas, tās draudu, nevēlama notikuma ierobežošanas (likvidēšanas) gadījumā;
 • avārijas izraisīto seku samazināšanā un/vai novēršanā;
 • sadarbības risinājumos ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), citiem operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldību attiecīgajām institūcijām, sadarbības līgumorganizācijām;
 • u.c.

Izstrādājot CA plānu tiek:

 • identificēti iespējamie riski;
 • veikts risku novērtējums (risku scenāriji, risku matricas, risku kartes);
 • noteikti preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi;
 • izstrādāta ārējās brīdināšanas pasākumu sistēma;
 • apzināti iesaistāmie resursi nevēlamā notikuma gadījumā;
 • noteikta iesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība;
 • izstrādāti rīcības plāni;
 • cita nepieciešamā informācija atbilstoši objekta specifikai un MK noteikumu Nr.131 vai MK noteikumu Nr. 658 prasībām.

CA plāns tiek iesniegts VUGD saskaņošanai. Pēc saskaņošanas ar VUGD, CA plāns tiek iesniegts attiecīgajai pašvaldībai.

Please publish modules in offcanvas position.