Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts

Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts (SPAELP)

Emisiju jeb izmešu limitu projekts jāizstrādā uzņēmumiem, kuri veic vienu vai vairākas darbības, kas rada būtiskas piesārņojošo vielu emisijas gaisā. A un B kategorijas piesārņojošu darbību atļauju saņemšanai, bet dažkārt jau sākotnējās ietekmes uz vidi izvērtējuma vai tehnisko noteikumu izstrādei parasti vispirms ir jāizstrādā stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts. C kategorijas apliecinājuma saņemšanai emisiju limitu projektu jāizstrādā tikai sadedzināšanas iekārtām, kuru ievadītā siltuma jauda ir 1 MW vai lielāka, kā arī dūmenis ir zemāks par 10 metriem.

Kā izstrādā emisiju limitu projektu?

Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā jāaprēķina maksimālās emisijas jeb izmeši gaisā, kas var rasties, uzņēmumam darbojoties ar piesārņojošas darbības atļaujā norādīto maksimālo jaudu.

Emisiju limitu projektu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.182 prasībām.

Lai izstrādātu emisiju limitu projektu, ekspertam vispirms ir jāiepazīstas ar plānotās darbības tehnoloģisko procesu un jāizvērtē, kādos procesos var rasties piesārņojošo vielu emisijas (izmeši) gaisā.

Tad jāapkopo emisiju projekta izstrādei nepieciešamā informācija – kādi ir emisiju gaisā avoti. Tie var būt,  piemēram:

  • sadedzināšanas iekārtu (katlu) dūmeņi;
  • ražošanas telpu ventilācijas izvadi;
  • beramkarvu pārbēršanas vai uzglabāšanas laukumi.

Jānoskaidro emisijas avotu fizikālie raksturlielumi:

  • augstums,
  • rādiuss,
  • platība,
  • plūsmas ātrums u.tml.

Vēlāk atkarībā no plānotās ražošanas jaudas nosaka katra emisijas avota darbības ilgumu un dinamiku. Pēc tam atbilstoši noteiktām metodikām aprēķina katram emisijas avotam raksturīgās emisijas un aprēķināta maksimālo emisiju daudzumu katrā no tiem.

Visbeidzot, lai pārliecinātos, ka piesārņojošās vielas ārpus ražotnes teritorijas nepārsniegs Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 noteiktās vērtības, jāveic piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana.

Izkliedes modelēšana

Pēc tam, kad stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā aprēķinātas emisijas, kas rodas “dūmeņa galā”, jāpārliecinās, vai ārpus uzņēmuma teritorijas netiek pārsniegti piesārņojuma  robežlielumi.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinus veicam, izmantojot datorprogrammu ARMOD view (izstrādātājs – Lakes Environmental, beztermiņa web licence AER0008163). Šī programma atbilst MK noteikumos Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” noteiktajām prasībām un programmas izmantošana ir saskaņota ar Valsts vides dienestu.

Izkliedes modelēšanā ņem vērā:

  • teritorijas reljefu un apbūvi;
  • vietējos laikapstākļus;
  • fona piesārņojumu.

Ja atbilstoši izkliedes rezultātiem kāda piesārņojošās vielas koncentrācija sasniedz 70% no gaisa kvalitātes normatīva, nepieciešams veikt arī padziļinātu analīzi – jutīguma analīzi. Jutīguma analīzē pētī, kā mainās piesārņojošo vielu izkliedes rezultāti, izmantojot trīs gados uzkrāto informāciju par laikapstākļiem.