A, B un C atļaujas saņemšana

Uzņēmuma pārstāvēšana valsts iestādēs

Piesārņojošas darbības atļaujas iegūšana

Uzņēmumam uzsākot jaunu darbību vai veicot izmaiņas esošajā darbībā jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta piesārņojošas darbības atļauja. Atļauja ir dokuments, kurā ir virkne nosacījumu attiecībā uz dabas resursu ieguvi un piesārņojošu darbību veikšanu, kas uzņēmumam būs turpmāk jāievēro visā tā darbības laikā. Turklāt tā kā atļaujas nosacījumi tiek izvirzīti atbilstoši iesniegumā sniegtajai informācijai, īpaši svarīgi, lai iesniegums atļaujas saņemšanai tiktu sagatavots atbilstoši un korekti.

Iesnieguma sagatavošana ir gan laikietilpīgs, gan resursietilpīgs process. Turklāt tas prasa arī atbilstošu kompetenci, bieži vien arī specifisku programmatūru un iemaņas tās lietošanā. Visa vairākus mēnešus garā procesa laikā kādam pastāvīgi jāuztur profesionāla komunikācija ar Valsts vides dienestu u.c. valsts uzraugošajām institūcijām, pārstāvot uzņēmuma intereses.

Turklāt izvēloties mūsu pakalpojumus Jūsu rīcībā faktiski ir nevis viens speciālists, bet gan septiņu vides speciālistu komanda, katram uzticot Jūsu labā paveikt to, kas tam vislabāk padodas un atbilstoši specializācijai.

Papildus uzņēmuma pārstāvēšanai konkrētu dokumentu izstrādes gaitā piedāvājam arī konsultācijas vides aizsardzības jomā, kā arī pakalpojumu “Pastāvīgais vides speciālistu serviss”.

Vides aizsardzības konsultācijas

Uzņēmējiem regulāri rodas kādi jautājumi saistībā ar aktuālajām vides aizsardzības prasībām, nepieciešamība pārstāvēt uzņēmuma intereses komunikācijā ar Valsts vides dienestu, tādos brīžos ir noderīgi, ka bez vilcināšanās konsultācijai pieejams kompetents un uzticams vides speciālists.

Dažkārt uzraugošās institūcijas (Valsts vides dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, VSIA „Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.) izvirza nosacījumus, ko uzņēmumi uzskata par nesamērīgiem un vēlas tos apstrīdēt. Citreiz iestādes uzliek pienākumu veikt izvērtējumu, vai uz uzņēmumu attiecas kādas konkrētas normatīvu prasības.

Tomēr nereti tādās situācijās uzņēmumiem pašiem trūkst iekšējas kapacitātes – kompetences vides aizsardzības normatīvo aktu interpretēšanā, kā arī atbilstošas pieredzes, kas ievērojami samazina viņu izredzes sniegt pārliecinošu un normatīvajos aktos pamatotu argumentāciju.

Pakalpojums “Pastāvīgais vides speciālistu serviss”

Uzņēmumiem, kas saņēmuši piesārņojošas darbības atļaujas nepieciešams regulāri sagatavot un sniegt dažādas A un B kategorijas atļauju nosacījumos norādītās atskaites un prasības, lai uzņēmuma darbība pastāvīgi atbilstu tām.

Pakalpojums “Pastāvīgais vides speciālistu serviss” ļauj mums būt Jums blakus īstajā brīdī – tagad.

Piedāvājumā iekļauti šādi standartpakalpojumi:

• Sekojam visu specifisko piesārņojošas darbības atļaujas (Atļaujas) nosacījumu izpildei;

• Sagatavojam un iesniedzam ikgadējo pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi;

• Organizējam piesārņojošo vielu emisiju kontroli (testēšanu);

• Pārstāvam uzņēmuma intereses VVD pārbaudēs, piedalāmies tajās;

• Nepieciešamības gadījumā sagatavojam un iesniedzam VVD pieprasīto informāciju un atbildes;

• Telefoniskas konsultācijas par vides aizsardzības jautājumiem (katru mēnesi bezmaksas 4 stundas);

• Ik ceturksni veicam dabas resursu nodokļa aprēķinu;

• Sagatavojam un iesniedzam valsts statistikas veidlapas 2–Gaiss, 2–Ūdens, 3-Atkritumi.