Vides statistikas veidlapas

Vides statistikas veidlapas

Katru gadu uzņēmumiem VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un ģeoloģijas centrs” vienotajā vides informācijas sistēmā jāsniedz valsts statistikas veidlapas par gaisā radītajām emisijām, ūdens ieguvi un emisijām ūdenī, kā arī par darbībām ar ķīmiskajām vielām, radītajiem un apsaimniekotajiem atkritumiem. Uzņēmumiem ir būtiski ievērot normatīvos noteiktos termiņus, jo pēc tiem datu bāzes tiek slēgtas un pievienot pārskatu iespējams tikai sniedzot Valsts vides dienestā atsevišķu lūgumu ar pamatojumu. Vides aizsardzības oficiālās veidlapas sagatavo un iesniedz atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.271 norādītajai kārtībai.

2-Gaiss

Pārskatu par emisijām gaisā “Veidlapa Nr. 2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” aizpilda operatori, kuriem ir atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā.

2-Ūdens

Pārskatu par ūdens iegūšanu un emisijām ūdenī “Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” jāaizpilda uzņēmumiem, kuriem ir ūdens resursu lietošanas atļauja vai operatoriem, kuriem A vai B kategorijas piesārņojošo darbības atļauja, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem, kuriem ir C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums.

3-Atkritumi

Pārskatu par atkritumu radīšanu un apsaimniekošanu “Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” aizpilda:

  • uzņēmumi, kuriem ir atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai;
  • uzņēmumi, kuriem ir C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums transportlīdzekļu un citu agregātu remonta un apkopes darbnīcai;
  • uzņēmumi ar atkritumu apsaimniekošanas atļauju;
  • atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki;
  • atkritumu apsaimniekotāji, kuri Latvijas teritorijā ieved vai no tās izved atkritumus reģenerācijai vai sadedzināšanai;
  • atkritumu radītāji, kas no Latvijas teritorijas izved atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai.

Pārskats par ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Pārskats par ķīmiskajām vielām un maisījumiem jāiesniedz, ja to ražošanas vai Latvijas teritorijā ievestais apjoms iepriekšējā kalendārā gada laikā ir:

  • 100 kg vai lielāks,
  • ja ķīmiskās vielas un maisījumi klasificēti kā akūti toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai sistēmai toksiskas u.tml. pārskats ir jāiesniedz, ja to apjoms ir 10 kg/gadā vai lielāks.